Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Het nieuwe decreet Bijzondere Jeugdbijstand is in werking getreden

16/03/2009

Sinds 2 maart 2009 is het nieuwe decreet Bijzondere Jeugdbijstand in werking getreden, samen met het nieuw uitvoeringsbesluit over de werking van de Comité’s, Bemiddelingscommissie en Sociale Dienst Jeugdrechtbank. Op een nieuw erkenningsbesluit voor de private voorzieningen die gesubsidieerd worden om de hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand hard te maken, is het nog even wachten. Voor de nieuwe hulpverleningscategorieën HCA (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen) en CaH (Crisishulp aan Huis) is het dus nog even wachten op officiële normen.

 

Het nieuwe decreet bevat voor het grootste deel identieke bepalingen als de vroegere Decreten Bijzondere Jeugdbijstand. Het nieuwe decreet was nodig omwille van de organisatorische wijzigingen binnen de Vlaamse overheidsinstanties (o.a. het IVA Jongerenwelzijn) en afstemming op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zo werd het juridisch kader voor ‘Domino’, de elektronische dossiervoering op niveau van de sociale diensten van het comité en bij de jeugdrechtbank, uitgewerkt.


Een gedeeltelijke afstemming op de bepalingen van het Decreet Openbaarheid Bestuur, het Decreet Integrale Jeugdhulp en het Decreet Rechtspositie werd ook verwezenlijkt. In de plenaire bespreking op 27 februari 2008 werd verwezen naar het decreet als een overgangsdecreet. Verdere discussies over de afstemming met Integrale Jeugdhulp en fundamentele beleidskeuzes in de Bijzondere Jeugdzorg worden nog verwacht. (Vlaams Parlement, Handelingen van de Plenaire Vergadering 27-02-2008, nr 29). In de Memorie van Toelichting werd dit verantwoord, stellende dat het Decreet Bijzondere Jeugdbijstand momenteel vooral een coördinerend doel heeft.


Het is op vandaag onduidelijk hoe lang het nieuwe Decreet Bijzondere Jeugdbijstand ongewijzigd zal blijven bestaan, gelet op de evoluties in Integrale Jeugdhulp (toegangspoort, maatschappelijke noodzaak, gerechtelijke jeugdhulp).

 

Een artikelsgewijze commentaar op het nieuwe decreet van de hand van Geert Decock, Sofie Van Rumst en Min Berghmans vind je in de Kids-Codex, Boek I, 2009, in de reeks Wet en duiding van Larcier.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008, tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, werd op 2 maart in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Zowel de tekst van het nieuwe decreet als het nieuwe uitvoeringsbesluit vind je op Juriwel.

Delen

terug