Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Schrijf nu in voor de Vorming Decreet Rechtspositie

03/02/2009


Inspectie Decreet Rechtspositie

02/02/2009


Overheid stimuleert samenwerking Centra Geestelijke Gezondheidszorg en BJB

22/01/2009

 

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg gaan nauwer samenwerken met de BJB.

In de eerste nieuwsbrief van de koepels van de Centra Geestelijke Gezondheid lees je meer over deze samenwerking. 


Oproep voor niet-erkende projecten (BIJZONDERE JEUGDZORG)

21/01/2009

OSBJ wil weten op welke basis projecten Bijzondere Jeugdzorg al dan niet erkend worden door de Vlaamse overheid. Daarom vragen we aan alle niet-erkende projecten om zich hier te melden. Het resultaat van deze bevraging vind je eind mei 2009 terug op deze site.

 


Bevraging Bijzondere Jeugdbijstand Limburg

20/01/2009

 

Het project Kwaliteit van Samenwerking Bijzondere Jeudbijstand Limburg (KVS BJB Limburg) tracht de kwaliteit van hulp en zorg aan kinderen/jongeren in een POS te optimaliseren.
 
In januari 2009 starten we met een bevraging bij hulpverleners en verwijzers in de Bijzondere Jeugdbijstand van de provincie Limburg. Via deze bevraging willen we zicht krijgen op hun kijk en verwachtingen. Uit de resultaten van deze bevraging halen we gemeenschappelijke thema’s. Op basis hiervan ontwikkelen we op termijn gepaste interventies en samenwerkingsmethoden die een meerwaarde betekenen in de kwaliteit van samenwerken en dus ook in de hulp aan de cliënt.
 


'T Zitemzo fiches voor de minderjarige vreemdeling

09/01/2009

 

De kinderrechtswinkel geeft nieuwe en handige fiches uit voor en over minderjarige vreemdelingen.

 

Deze informatiefiches richten zich tot minderjarige vreemdelingen, maar ook naar iedereen die met hen werkt. De folderreeks bundelt bondig juridische informatie en biedt enige begrijpbare houvast in een onoverzichtelijk juridische kluwen. De fiches zijn beschikbaar in zes talen.

 

Inhoud

 1. Enkele belangrijke begrippen
 2. Wie is verantwoordelijk voor jou?
 3. Procedures die je kan volgen om een verblijfsrecht in België te krijgen.
 4. Opvang van minderjarige vreemdelingen
 5. Recht op onderwijs van minderjarige vreemdelingen
 6. Recht op medische verzorging van minderjarige vreemdelingen
 7. Terugkeer naar je land van herkomst (of een derde veilg land)
 8. Bij welke dienst kan je terecht voor informatie en/of hulp?

Je kan de brochures bestellen bij de Kinderrechtswinkel of via het bestelformulier op de site.

 


Een voorlichtingskoffer door en voor begeleiders

05/01/2009

 

Emma is een pop die deel uitmaakt van een nieuwe voorlichtingskoffer. Een koffer door en voor hulpverleners.

 

 • Wordt van jou als hulpverlener verwacht dat je vorming geeft aan jongeren rond relaties en seksualiteit?
 • Zoek je methodieken om relaties en seksualiteit individueel of in groep bespreekbaar te maken?
 • Krijg je vragen van jongeren over relaties en seksualiteit en zoek je een ludieke of speelse manier om ze te beantwoorden?


Doe dan beroep op de materialenkoffer van Dagcentrum Domino! Een koffer boordevol educatief materiaal, geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen en bestaande uit een diversiteit aan methodieken.

 

Meer lezen

 

 

 

 


Oproep projecten 'Gezonde voeding'

05/12/2008

De Koning Boudewijnstichting lanceert regelmatig oproepen voor projecten die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging willen stimuleren. Info vind je in de oproepbrief.
Projecten indienen kan via www.kbs-frb.be (uiterlijk tot 26 februari 2009).


Jaarverslag Kinderrechten-commissariaat

28/11/2008

Het afgelopen jaar ontving de ombudsdienst van het Kinderrechtencommissariaat 1.198 meldingen van mogelijk onrecht tegenover minderjarigen. De helft van de problemen die gemeld worden spelen zich af in het gezin, een kwart op school, en één op tien in de hulpverlening.

Een belangrijk deel van de gemelde problemen heeft te maken met een gebrek aan overleg tussen volwassenen en minderjarigen. Zo betrekken ouders hun kinderen nog te weinig bij belangrijke beslissingen, en met name bij hun scheidingsproces en bij het opmaken van de afspraken omtrent een verblijfs- en omgangsregeling. Ouders maken ook nog vaak de studiekeuze voor hun kinderen zonder daar met
hen enig overleg over te plegen. Schooldirecties nemen soms sancties tegenleerlingen zonder al te veel motivering of, weigeren soms overleg of interventies inzake pestproblemen.

Als conflicten tussen volwassenen en minderjarigen echt escaleren blijft het gerecht een laatste uitweg. Vaak liggen daar wel oplossingen, maar tussenkomsten van het gerecht worden door minderjarigen soms ook ervaren als problemen, als ze zich bijvoorbeeld niet gehoord voelen door de rechter. En dan blijft er het feit
dat minderjarigen in ons land nog steeds geen zelfstandige toegang hebben tot de rechter.
 
Soms ontbreekt het zowel bij ouders, leerkrachten, hulpverleners en andere volwassenen, als bij minderjarigen zelf aan beschikbare informatie over hoe kinderrechten toepassen in de praktijk. Ook de informatie die van de overheid verwacht mag worden is soms onbestaand, te weinig toegankelijk of onvindbaar. Het Kinderrechtencommissariaat krijgt soms zelfs meldingen van professionele hulpverleners die zelf niet meer weten welke regels, decreten en wetten waar gelden of hoe ze die in de praktijk moeten omzetten om hun cliënten te helpen. Advocaten van (gezinnen met) minderjarige vluchtelingen en voogden van niet-begeleide minderjarigen wachten dan weer op verduidelijking van de beloofde regulariseringsprocedure om zo hun cliënten zo goed mogelijk bij te staan.

 

Jaarverslag voorwoord

Jaarverslag hoofdstuk 1

Jaarverslag hoofdstuk 2

Jaarverslag hoofdstuk 3

Jaarverslag hoofdstuk 4

 

Lees ook de jongerenjaarkrant van het kinderrechtencommissariaat.

 

www.kinderrechten.be

 

 

 

 

 

 

 


Politeia geeft 'Handboek integrale jeugdhulp' uit

05/11/2008

Uitgeverij Politeia bundelt alle facetten van de jeugdhulpverlening in het ‘Handboek integrale jeugdhulp’

Nog deze maand verschijnt het eerste handboek bestemd voor en geschreven door alle sectoren die betrokken zijn bij de jeugdhulpverlening. Het doel is bij te dragen tot een kwaliteitsvolle hulpverlening door ervaringen en ideeën uit te wisselen over de sectoren heen.

 

Beleidsmakers, praktijkwerkers en onderzoekers hebben hun inbreng. Aan het handboek werkte een uitgebreide redactie met vertegenwoordigers uit de diverse sectoren van integrale jeugdhulp. Het boek zoomt ook in op praktijken uit andere sectoren, zoals het OCMW en het jeugdwerk.

 

Het boek is ingedeeld in zes thema’s: toegankelijkheid, vraaggerichtheid/vraagverheldering, maatschappelijke noodzaak, participatie en Decreet Rechtspositie, samenwerking en efficiëntie/effectiviteit. Binnen deze thema’s is er ruimte voor beleidsteksten, reflecties, praktijkvoorbeelden, onderzoeksresultaten en nog veel meer.


Onderzoek druggebruik in de Bijzondere Jeugdzorg gestart

05/11/2008

Vorige week startte een onderzoek (Universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek) naar druggebruik in de Bijzondere Jeugdzorg. Het onderzoek wil problematisch druggebruik van jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg inschatten. In welke mate is er sprake van problematisch druggebruik bij jongeren in begeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg? Wat is de betekenis van dit gebruik? Hoe wordt dit probleem ingeschat door de begeleiders?


> Lees meer


De beeldvorming van de Bijzondere Jeugdzorg in de media, anno 2007

31/10/2008

De OSBJ maakt jaarlijks een analyse van de berichtgeving van Vlaamse kranten over de Bijzondere Jeugdzorg en aanverwante thema's.


De beeldvorming van de Bijzondere Jeugdzorg in de media, anno 2007. Een vervolgstudie, dr Koen Ponnet en Véronique Vancoppenolle, OSBJ vzw.


Verslag studiedag Beroepsgeheim

17/10/2008

De werkgroep beroepsgeheim is ontstaan vanuit de provinciale stuurgroep Bijzondere Jeugdbijstand Antwerpen die is samengesteld uit een aantal voorzieningen en consulenten Bijzondere Jeugdbijstand uit de regio.

 

Bedoeling was om te komen tot richtlijnen over het omgaan met beroepsgeheim, het doorgeven van vertrouwelijke informatie en schuldig verzuim en dit binnen de sector Bijzondere Jeugdbijstand.

 

Tijdens de bijeenkomsten boog de werkgroep zich over de ethische en strafrechtelijke bepalingen rond beroepsgeheim. Verder kwamen de decreten Bijzondere Jeugdbijstand en rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp aan bod. Ook praktijkvoorbeelden uit de sector werden onder de loep genomen.

 

Dit resulteerde enerzijds in een tekst met juridische kapstokken over het thema 'Beroepgeheim en schuldig verzuim' en anderzijds in een beslissingsboom over het doorgeven van informatie. Deze documenten kunnen nu geraadpleegd worden:

- Beroepsgeheim en schuldig verzuim: enkele juridische en praktische kapstokken

- Beroepsgeheim - We zwijgen erover (Powerpoint studiedag 14 oktober 2008)

- Beslissingsboom beroepsgeheim oktober 2008

 


Nieuwe brochure vrijwilligerswetgeving

03/07/2008

Met de ontwikkeling van de vrijwilligerswet, is de aansprakelijkheidsregeling voor vrijwilligers ingrijpend gewijzigd. Met de nieuwe brochure 'Beter verzekerd' willen de Steunpunten Vrijwilligerswerk alle organisaties op een zo eenvoudig mogelijke manier informeren over een niet zo eenvoudige materie.


Jaarverslag 2007 Jongerenwelzijn

26/06/2008

Voor Jongerenwelzijn was 2007 het jaar van vernieuwing en verbreding. Dat blijkt uit hun jaarverslag dat vrijdag werd voorgesteld. In 2007 werden 272 extra plaatsen gecreëerd voor jongeren in een moeilijke leefsituatie. Er werd ook ingezet op vernieuwende initiatieven op vlak van preventie, begeleiding en de aanpak van jeugddelinquentie (Persdienst Minister Vanackere).Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17