Steunpunt Jeugdhulp

Nieuwsoverzicht

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Project Mediawijsheid

11/10/2011

Binnen de doelgroep jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg is er nood aan mediawijsheid. De jongeren hebben weinig of geen bewustzijn en zij gebruiken de media in het algemeen niet ter bevordering van hun eigen sociale inclusie en ontwikkeling. Ze hebben geen veiligheidsbewustzijn en trappen in vele valkuilen: aankopen via koopsites met malafide bedoelingen, ongewenste contacten online, cyberpesten, etc. Ook hun ouders behoren vaak tot de groep waar mediawijsheid ontbreekt.


Sociaal artistiek project 'T Ende'. Doorleefd en creatief.

07/10/2011

Op 21 en 22 oktober a.s. organiseren jongeren van GI “De Zande” opnieuw een toonmoment van hun sociaal-artistiek project. In enkele weken tijd werken zij samen met hun begeleiders een onuitgegeven totaalspektakel uit: “’t Ende”. Doorleefd en creatief. Klik hier voor meer informatie.


Resultaten online enquête BINC beschikbaar

15/09/2011

Afgelopen zomer hebben ruim 90 voorzieningen de online enquête over het gebruik van BINC in hun voorziening ingevuld. Bedankt voor jullie feedback! De resultaten vindt u hier. De resultaten zijn voorgelegd aan de BINC stuurgroep en zullen in november & december tijdens de Dialoog Reflectie en Actiegroepen (DRA's) besproken worden. Hierover binnenkort meer!


Zo voorkom je pesten: gratis brochures en E-book

13/09/2011

Vzw Jeugd & Vrede heeft een lessenreeks, doeboekje, affiches en handleidingen gemaakt die pesten kunnen voorkomen. Het materiaal is gratis te downloaden van de website, klik hier om naar de website te gaan.
 


Nieuwe brochure: woorden en beelden k(l)eurig kiezen

12/09/2011

Wablieft en Verbal Vision vzw geven een handige brochure ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ uit over communiceren met een cultureel divers publiek. De inhoud van ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ is geïnspireerd door een onderzoek naar woord- en beeldgebruik bij allochtonen en kansarmen. Dit onderzoek maakte deel uit van een project ‘Woord in Beeld’ in het kader van managers in diversiteit, gesteund door de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen. De kleurrijke brochure bevat tal van praktische en inspirerende tips om woorden en beelden attractiever én doelgerichter in te zetten naar personen met een verschillende sociale en culturele achtergrond. Klik hier voor meer informatie.


Projectoproep 'kinderarmoede bestrijden op lokaal niveau'

07/09/2011

Op initiatief van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor lokale projecten in de bestrijding van kinderarmoede. Met deze oproep wil de Vlaamse overheid een impuls geven aan initiatieven ter versterking van het lokale armoedebestrijdingsbeleid.

De oproep richt zich tot verenigingen zonder winstoogmerk en lokale overheidsinstellingen. Deadline voor het indienen van projectaanvragen is 28 oktober. Meer informatie over inschrijving en inschrijvingsvoorwaarden vindt u hier.

 


Tentoonstelling bemiddelingsdiensten Open Monumentendag Leuven

05/09/2011

Zondag 11 september is het Open Monumentendag in Leuven. Het thema van dit jaar is ‘conflict’. BAL en Preventiedienst Leuven zagen in dit thema een mooie gelegenheid om het verhaal van bemiddeling hieraan op te hangen. In samenwerking met Oliver Shrimpton en fotografe Katrien Goossens hebben ze een tentoonstelling opgesteld met als titel ‘Bemiddelen en vrijwilligers’. De tentoonstelling is te bezoeken op de tweede verdieping in het Gerechtsgebouw in Leuven.

Klik hier voor meer informatie.
 


Alert voor sociaal werk en politiek: juli 2011

10/08/2011

De nieuwe Alert is uit en biedt interessante vakantielectuur. Zo gaat Sensoa in het artikel ‘seksueel gedrag van jongeren in instellingen’ in op knelpunten die voor voorzieningen spelen ten aanzien van seksueel gedrag van jongeren binnen hun voorziening. Er worden tips gegeven om een goed doordacht en geïmplementeerd organisatiebeleid op te zetten ten aanzien van seksualiteitsbeleving van jongeren in instellingen. Daarnaast verslag van een boeiend debat rondom de positie van vertrouwenscentra. Hoe gaan zij om met ‘verontrustende situaties’ en hoe kijken andere sleutelactoren hier tegen aan?
Klik hier voor meer informatie over deze en andere artikelen van Alert.


Competenties & randvoorwaarden voor online opvoedingsondersteuning

18/07/2011

Het NJI heeft een leidraad opgesteld voor online opvoedingsondersteuning. Dit document geeft een eerste aanzet voor een competentieprofiel van de online hulpverlener. Daarbij is uitgegaan van hulp via de een-op-een-chat en e-mail. Verder komen de organisatorische, technische, methodische en juridische randvoorwaarden voor online opvoedingsondersteuning aan bod, evenals de voorwaarden op personeelsgebied.

 

Klik hier om het document te lezen of ga naar de website van het NJI.


Onderzoeksnieuws: 'Vrijetijdsbeleving kinderen in armoede'

14/07/2011

De Universiteit Gent heeft in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd Sport & Media en het Agentschap Sociaal Cultureel Werk in drie centrumsteden het vrijetijdsaanbod voor kinderen in armoede in kaart gebracht.

Het onderzoek richt zich op de vraag wie er allemaal betrokken zijn bij de creatie van het vrijetijdsaanbod en welke knelpunten er in het aanbod en bereiken van kansengroepen zijn.

Meer weten? Lees hier meer over het onderzoek en de studiedag die op 28 juni plaats vond.


Lees nu het verslag van de hoorzitting over het werkveld kinderrechten

06/07/2011

Op 21 juni 2011 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een hoorzitting met het werkveld kinderrechten. Ook onze directeur Min Berghmans kwam aan het woord namens Jeugdrecht.be.


Schrijf je in op de Ceraprijs 2011

29/06/2011

De Ceraprijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk zet werkingen in de kijker die zich bijzonder verdienstelijk maken in het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Jeugdwelzijnswerkingen organiseren een kwalitatief vrije tijdsaanbod gericht op maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Vanuit die werking in de vrije tijd slaat het jeugdwelzijnswerk bruggen naar instituties als het onderwijs, de hulpverlening of de wereld van de arbeid. Jeugdwelzijnswerk werkt groepsgericht én individueel ondersteunend. Pedagogisch doordacht, professioneel onderbouwd en in solidariteit met de doelgroep. Voorop staat de realisatie van de sociale grondrechten van de doelgroepen en de versterking van haar maatschappelijke participatie. Empowerment en emancipatie zijn kernbegrippen, net zoals netwerking en leefwereldverbreding.
Verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn er vele tientallen kinder- en tienerwerkingen, meisjes- en jongerenwerkingen, gegroeid uit het mainstream jeugdwerk, maar ook uit het buurtwerk, uit samenlevingsopbouw of uit verenigingen waar armen het woord nemen.

Is jouw werking ook sterk bezig? Schrijf je dan in! Klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.
 


Ad-hoc commisie Jeugdzorg legt Maatschappelijke Beleidsnota Jeugdzorg neer

20/06/2011

De voorbije winter werden 25 hoorzittingen gehouden over de problematiek van de instroom naar de jeugdzorg toe. Vorige week rondde de Commissie Jeugdzorg deze fase van de werkzaamheden af door het opstellen van een Maatschappelijke beleidsnota Jeugdzorg.
De nota geeft een samenvattend beeld over cijfergegevens, wetenschappelijk debat en getuigenissen uit het werkveld. De krachtlijnen die uit dit alles bij wijze van besluit werden getrokken zijn de basis voor een resolutie die momenteel in voorbereiding is.

 

Klik hier om de nota te lezen.
 


Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol & andere drugs in de BJZ

06/06/2011

Steunpunt Jeugdhulp en VAD presenteren een beknopte juridische wegwijzer voor het omgaan met gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs door minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg. Deze publicatie geeft een zicht op de regelgeving die van toepassing is wanneer minderjarige jongeren (in de bijzondere jeugdzorg) alcohol of drugs gebruiken of misbruiken.


't Accent van de cliënt

01/06/2011

Integrale Jeugdhulp Oost Vlaanderen en Uit de Marge vzw ontwikkelden ’t Accent van de cliënt: een actief vormingspakket, ontwikkeld vanuit het oogpunt van kinderen, jongeren en ouders. Deze vorming is een aanzet om de hulpverlening ook eens te bekijken vanuit het oogpunt van degene die zich aan de andere kant van de dienstverlening bevindt. Een participatieve basishouding laat hulpverleners hun kennis en kunde nog beter te laten renderen. Maar wat is dat eigenlijk, een participatieve basishouding?...

Geïnteresseerd? Klik hier voor meer informatie.
 Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17