Steunpunt Jeugdhulp

Nieuws Archief

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA21/10/2014: Schrijf je in voor het praktijkmoment over vraagverheldering in de jeugdhulp

07/10/2014: Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp

Om de toegang tot hulpverlening voor minderjarigen en gezinnen met een migratieachtergrond te verhogen is er in het project ‘Cultuurgevoelige Jeugdhulp’ een Expertisenetwerk Cultuurgevoelige jeugdhulp ontwikkeld en getest in de regio’s Antwerpen en Brussel. Op basis van de ervaringen van het afgelopen anderhalf jaar formuleerden de initiatiefnemers Steunpunt Jeugdhulp en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk beleidsaanbevelingen om het ontwikkelde netwerkconcept te continueren en verspreiden in Vlaanderen en Brussel.


28/03/2014: Online bevraging Steunpunt Jeugdhulp

Wat vind jij eigenlijk van Steunpunt Jeugdhulp? Welke opdrachten moeten we volgens jou opnemen? Vind je bij ons alle informatie die je zoekt? Wat kan anders en beter?

Laat het ons weten via deze korte enquête.


25/03/2014: GEZOCHT - nieuwe leden voor onze raad van bestuur (M/V)

Voor de ondersteuning en verdere uitbouw van de intersectorale werking van Steunpunt Jeugdhulp vzw, rekent de organisatie op een gemotiveerde Raad van bestuur en Algemene vergadering. De huidige samenstelling vind je op onze website. Om een nieuw beleid uit te tekenen, zoeken we extra inbreng uit verschillende sectoren van de jeugdhulp.

Daarvoor zoeken we enthousiaste mensen die:  • Werken in een jeugdhulporganisatie of -project;

  • Als doener of denker betrokken zijn bij innovatieve acties en projecten in hun organisatie of sector,

  • Overtuigd zijn van het belang van intersectoraal werken en bereid zijn om sector- en organisatie-overstijgend te denken en te werken;

  • Een praktijkgerichte kijk op kennisdeling hebben,

  • Graag actief mee zoeken naar manieren om ondersteuning te bieden aan jeugdhulpaanbieders.

  • Bereid zijn vijf maal per jaar de bestuurslijnen van Steunpunt Jeugdhulp uit te zetten, mogelijk aangevuld door extra momenten waarop inhoudelijk in dialoog wordt gegaan met de praktijk en/of andere belangstellenden (overheden, hoger onderwijs, …) Dit omvat ook de mogelijkheid om mee de inhoudelijke lijnen (beleidsplanning) van Steunpunt Jeugdhulp te bepalen en waar te maken.


Wilt u en uw organisatie hieraan meewerken dan mag u uw schriftelijke kandidatuur met motivatie voor 22 april 2014 bezorgen aan min@steunpuntjeugdhulp.be.


06/03/2014: Werken met clientenfeedback in de jeugdhulp

Hoewel de meeste voorzieningen het belang inzien van een kwalitatieve tevredenheidsmeting verloopt deze toch niet altijd naar wens. Dieter Callens (thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander) en Wederik de Meersman (Steunpunt Jeugdhulp) maken in dit boek op een praktische en verstaanbare manier duidelijk hoe cliëntenfeedback kan bijdragen tot een kwalitatief hulpverleningsaanbod.


Dit draaiboek, dat geschreven is vanuit de praktijk, is een hulpmiddel om hulpverleners en voorzieningen te laten reflecteren over het verzamelen en vertalen van feedback en de meerwaarde hiervan.


Meer informatie vindt u hier.


21/01/2014: Nieuwe reeks vormingen vernieuwd jeugdhulplandschap

Omwille van de grote vraag vanuit het werkveld, organiseren we vanaf 13 februari een nieuwe reeks vormingen over het vernieuwde jeugdhulplandschap.

Tot maart 2014 organiseren we extra studiedagen met inleidend dagdeel gevolgd door verdiepende workshops. Deze vormingsdagen zijn bedoeld voor praktijkwerkers uit alle sectoren van de Integrale Jeugdhulp.

Inschrijven kan vanaf 13 januari !

Vanaf eind maart gaan we verder met enkel nog verdiepende workshops. Inschrijven kan vanaf 3 februari.


Kijk voor het aanbod in jouw regio op www.vormingjeugdhulp.be.


02/01/2014: 101 vragen over pleegzorg - Het pleegouderboek

Al meer dan 5 jaar doen diensten en pleegouders beroep op de (juridische) expertise van Steunpunt Jeugdhulp. Min Berghmans en Annemie Van Looveren bundelden nu de meest gestelde en uit het leven gegrepen vragen in een handig naslagwerk. De antwoorden hebben een praktische en juridische invalshoek en houden rekening met nieuwe Decreet Pleegzorg dat op 1 januari 2014 in werking treedt.


Het boek is te verkrijgen via Uitgeverij Politeia en in de betere boekhandel.


03/09/2013: Najaarsaanbod Steunpunt Jeugdhulp bekend

Het belooft een boeiend najaar te worden met de studiedagen en bijeenkomsten die Steunpunt Jeugdhulp organiseert.

We verwelkomen jullie graag tijdens de studiedag MediaTrain, de studiedag Recht op een dossier in de hulpverlening, de opleiding Herstelgericht werken in de leefgroep, Praktijkboeken Jeugdhulp over lichamelijkheid, intimiteit & seksualiteit en/of het Intersectoraal vormings- en trainingsprogramma.


Klik hier voor de folder.


16/07/2013: Integrale Jeugdhulp Oost Vlaanderen in avant première op 16 september

04/07/2013: Decreet Integrale Jeugdhulp goedgekeurd

02/07/2013: Artikel Agora over onderzoek 'wat werkt in de residentiële jeugdzorg’

18/06/2013: Startdatum Integrale Jeugdhulp 1 maart 2014

14/03/2013: Jaarverslag Steunpunt Jeugdhulp

Benieuwd naar wat we het afgelopen jaar allemaal hebben verwezenlijkt?


Hier leest u het allemaal.


15/11/2012: Eindrapport Multifunctionele Centra
17/10/2012: Onderzoeksrapport ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand'

In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn deed Steunpunt Jeugdhulp het afgelopen half jaar onderzoek naar ‘Werkzame factoren en methodieken in de residentiële werkvormen in de bijzondere jeugdbijstand: een review van bestaand onderzoek en een behoeftenonderzoek bij residentiële werkvormen’.


25/09/2012: Studiedag Expertiseplatform Jeugdzorg

Eind 2010 werd het Expertiseplatform Jeugdzorg opgericht, een platform bestaande uit vertegenwoordigers van de voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg, het agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Jeugdhulp en de academische en onderzoekswereld. Als doel stelt het Expertiseplatform zich de sector van de (bijzondere) jeugdzorg te ondersteunen en te begeleiden in het ontwikkelen en aanbieden van een maximale kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie. Daartoe verwerft, ontwikkelt en verspreidt het Expertiseplatform expertise en kennis in en over de sector.

Op dinsdag 23 oktober 2012 organiseert het Expertiseplatform een studiedag rond ‘effectiviteit en efficiëntie in de bijzondere jeugdzorg’.


20/06/2012: Staten-Generaal. Met de kracht van de jeugd!

Afgelopen maandag 18 juni werd op de Staten-Generaal Jeugdhulp de visie op jeugdhulp in 2020 voorgesteld en overhandigd aan minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer Jo Vandeurzen.


De opmaak van deze visie gebeurde in samenspraak met en na brede consultatie van de hele jeugdzorgsector.Alles over deze Staten-Generaal is hier na te lezen.


18/04/2012: Vooraankondiging Staten-Generaal Jeugdzorg

Waar staat de jeugdzorg in 2020?


Op 18 juni 2012 organiseert Jongerenwelzijn op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met het Raadgevend Comité een Staten-Generaal voor de Jeugdzorg. Deze Staten-Generaal kijkt verder dan de sector van de bijzondere jeugdzorg en presenteert een visie op de jeugdzorg in 2020. Een dergelijk werkstuk wordt uiteraard opgesteld door en met de hele jeugdzorgsector.


23/03/2012: Staten-Generaal voor de Jeugdzorg - schriftelijke reacties

Jongerenwelzijn organiseert op vraag van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en in samenwerking met het Raadgevend Comité een Staten-Generaal voor de Jeugdzorg. Deze Staten-Generaal wil de visie van de jeugdzorg in 2020 presenteren. Een dergelijk werkstuk wordt uiteraard opgesteld door en met de hele jeugdzorgsector. De opmaak van de visietekst gebeurt stapsgewijs en aan de hand van een aantal thema’s.

De thema’s zijn:  • De positie van de bijzondere jeugdzorg binnen integrale jeugdhulpverlening en samenwerking

  • Zorg op maat in het private hulpaanbod

  • Zorg op maat in de beveiligde opvang

  • Kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en participatie


De themagroepen en rondetafels vonden ondertussen plaats.

De besprekingen van de themagroepen vertrokken van een startnota en resulteerden in een themarapport.

Op de rondetafels werd een aantal stellingen werd besproken die onder meer voortvloeiden uit de gesprekken met de experten van de themagroepen en uit de themarapporten zelf.


Schriftelijke reactie en reflectie op thema’s en stellingen kan nog tot 15 april.


21/12/2011: Kleurrijke maatzorg

Vzw de Touter werd in 2010 gelauwerd met de Prijs Jeugdzorg 2009 omwille van hun 15 jaar inzet voor de interculturalisering van hun hulpverlenend aanbod én het personeelsbestand én de interne werking.Hierover schreef Inge Roseeuw een draaiboek dat kan inspireren om aan de slag te gaan met interculturalisering.


15/09/2011: Resultaten online enquête BINC beschikbaar

Afgelopen zomer hebben ruim 90 voorzieningen de online enquête over het gebruik van BINC in hun voorziening ingevuld. Bedankt voor jullie feedback! De resultaten vindt u hier. De resultaten zijn voorgelegd aan de BINC stuurgroep en zullen in november & december tijdens de Dialoog Reflectie en Actiegroepen (DRA's) besproken worden. Hierover binnenkort meer!


06/07/2011: Lees nu het verslag van de hoorzitting over het werkveld kinderrechten

Op 21 juni 2011 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media een hoorzitting met het werkveld kinderrechten. Ook onze directeur Min Berghmans kwam aan het woord namens Jeugdrecht.be.


22/06/2011: Steunpunt Jeugdhulp bevraagt de sector

Net als in 2009 willen we polsen naar wat er leeft binnen de jeugdhulp en hoe we daar als steunpunt op kunnen inspelen.

Deze bevraging kadert in de permanente opdracht van het Steunpunt Jeugdhulp om op systematische wijze te polsen naar behoeften en verwachtingen bij de doelgroep. Het is in de eerste plaats onze doelgroep die over de nodige expertise en ervaring beschikt om onze ondersteuningsopdracht inhoudelijk vorm te geven. We richtten de bevraging naar de verschillende niveaus van de hulpverlening. We willen niet alleen directies horen, maar ook de stem van de begeleider. Wat hem of haar drijft en motiveert, is cruciaal voor de richting die we met onze werking uit willen gaan.


06/06/2011: Juridische handvatten voor het gebruik en misbruik van alcohol & andere drugs in de BJZ

Steunpunt Jeugdhulp en VAD presenteren een beknopte juridische wegwijzer voor het omgaan met gebruik en misbruik van alcohol en andere drugs door minderjarigen in de bijzondere jeugdzorg. Deze publicatie geeft een zicht op de regelgeving die van toepassing is wanneer minderjarige jongeren (in de bijzondere jeugdzorg) alcohol of drugs gebruiken of misbruiken.


15/04/2011: Geen uitbreiding gemeentelijke administratieve sancties zonder wettelijk kader.

Deze week stuurden enkele organisaties, waaronder Steunpunt Jeugdhulp, een brief aan minister Stefaan De Clerck. We dringen erop aan dat er met de bevoegde personen een debat ten gronde gevoerd wordt over de kwestie van de GAS. Het is belangrijk dat er eerst een sluitend wettelijk kader komt over wat, wie en hoe in het kader van overlast gesanctioneerd kan worden.


29/03/2011: Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel gestart

Eindelijk is het zo ver: de officiële start van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een feit !

Net als in de andere Vlaamse provincies is er sinds kort een samenwerkingsverband tussen de verschillende diensten voor pleegzorg. Op 1 januari 2011 verenigden voor Vlaams-Brabant en Brussel 9 diensten vanuit verschillende sectoren hun krachten: Centrum Pleegzorg Kessel-Lo, Jeugdzorg in Gezin, Kiezen voor Kinderen, Kinderdienst, Oikonde Leuven, Onderweg, Open Gezin, Open Thuis Jeugd en Opvang. Vereniging van krachten verhoogt immers de inzet naar een meer kwalitatieve hulpverlening.


07/03/2011: Youth at Risk kent uitbreiding in Vlaanderen

YAR (Youth at Risk) is een hulpprogramma dat zich richt op jongeren vanaf 16 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Concreet gaat het om jongeren die op meerdere levensterreinen (gezin, school en vrije tijd) problemen hebben en herhaaldelijk in contact kwamen met de politie.

In 2007 werd YAR, op initiatief van de toenmalige minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin geïntroduceerd in Vlaanderen. Tot op heden werd het programma aangeboden in de provincies Antwerpen en Limburg. De Vlaamse Regering besliste vandaag, op initiatief van minister Vandeurzen, om YAR uit te breiden naar Vlaams-Brabant en Brussel. 25 jongeren zullen in 2011 een traject YAR lopen. Om dit te realiseren zet de minister een extra bedrag in van 300.000 euro.


08/02/2011: E-communicatie in de jeugdzorg

Het KHLim-departement SAW werkte mee aan een Europees onderzoek naar de mogelijkheden van e-communicatie tussen enerzijds scholen, instellingen voor gehandicapten en andere voorzieningen voor jeugdzorg, en anderzijds de ouders van jongeren met een zorgbehoefte.

De resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar op de website van KHLIm onder externen/mentoren/SAW of door te klikken op deze link.


07/02/2011: Eerste verslagen ad hoc Commissie Jeugdzorg

De ad hoc Commissie Jeugdzorg van het Vlaamse Parlement hoorde sinds oktober 2010 een aantal deskundigen en spelers op het veld van de jeugdzorg. Recent werden de eerste verslagen van de hoorzittingen op de website van het Vlaamse Parlement geplaatst. Je vindt ze via deze link.


01/02/2011: Advies Kinderrechtencommissariaat rond zorgtekort in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg

Op 12 januari 2011 lichtte het Kinderrechtencommissariaat zijn advies rond zorgtekort in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg toe in de Commissie Jeugdzorg van het Vlaamse parlement.

Het advies is het resultaat van een participatief reflectieproces dat het Kinderrechtencommissariaat samen met verschillende experts organiseerde gedurende de periode juli - september 2010, met procesbegeleiding door Kurt De Backer, stafmedewerker van het Steunpunt Jeugdhulp.


27/01/2011: Hoe ga je om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Steeds meer slachtoffers komen naar buiten met verhalen over seksueel misbruik. Dit doet je ongetwijfeld stilstaan bij de vraag: “Hoe gaan we om met seksueel grensoverschrijdend gedrag?” Een pasklaar antwoord is er niet, wel heel wat handvaten die je verder op weg helpen. We zetten ze even op een rijtje.


08/12/2010: Als je ouder drinkt: info- en doe boekjes

03/11/2010: Maat in de shit voor de bijzondere jeugdzorg


Hoe praat ik met jongeren over cannabis?

Wat kunnen jongeren doen als ze zich zorgen maken over het gebruik van een vriend?

Wil u in de voorziening stilstaan bij cannabisgebruik en hoe jongeren hun vrienden kunnen helpen als er problemen zijn? Dan is Maat in de Shit er voor u!


 


15/10/2010: Gezocht: regelgeving die de hulp- en dienstverlening aan jongvolwassenen bemoeilijkt

15/09/2010: Vier jaar werken met het decreet rechtspositie: realisaties en aanbevelingen.

Het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp (IJH) werd op 7 mei 2004 goedgekeurd en trad op 1 juli 2006 in werking.

In de periode juni 2009 – juni 2010 werden 368 voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) en alle Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) op een uniforme wijze bevraagd over de implementatie van de provisie-, protectie- en participatierechten van minderjarigen in de jeugdhulp.

 


07/09/2010: Urgentieopname kinderpsychiatrie primeur in Vlaanderen

Op 1 september opende de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) K.U.Leuven een urgentieopname kinderpsychiatrie. Het principe van een walk-in afdeling is een uniek project in Vlaanderen, dat moet toelaten om snel en soepel in te spelen op dringende psychische problemen van jongeren. Dit wordt momenteel nog erg belemmerd door de wachtlijsten voor een opname in de jeugdpsychiatrie.


27/08/2010: Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs

In juni 2010 verscheen de eerste uitgave van de 'Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs. Jongeren en middelengebruik in een lokale context'. Met de Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en Drugs (AMJAD) worden (periodiek) gegevens verzameld over o.a. de gebruikspatronen, de aanwezigheid van risicofactoren en de levensomstandigheden van spijbelaars, dak- en thuisloze jongeren, hardekernjongeren, allochtone jongeren en jongeren in de prostitutie tot 25 jaar.


28/07/2010: Themadebat over de jeugdzorg op komst in het Vlaams Parlement

Vanaf september komt er in het Vlaamse parlement een speciale commissie voor de Jeugdzorg. De commissie ad hoc jeugdzorg wil vanaf het begin van het volgende parlementaire werkjaar een grondige evaluatie maken van het stijgend aantal kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie, met steeds meer kleine kinderen. Het is de bedoeling van de ad hoc commissie om voorstellen te doen tot het omkeren van deze evolutie.


26/07/2010: Eindrapport flexibele norm vrijgegeven

Het eindrapport over de evaluatie van het vernieuwde ministeriële besluit inzake de flexibele norm is zopas vrijgegeven. Dat onderzoek werd in april 2009 gestart door de Vrije Universiteit Brussel, in opdracht van Jongerenwelzijn.


09/07/2010: Passie voor jeugdzorg:nu inschrijven voor inspiratiedag OSBJ

OSBJ biedt inspiratie voor alle jeugdhulpsectoren op 28 oktober in Antwerpen.

lees meer


29/06/2010: Reactie op de inbeslagname van de dossiers van de commissie-Adriaenssens.

Verschillende welzijnsorganisaties verspreidden vorige week een gezamenlijke reactie op de inbeslagname van de dossiers van de commissie-Adriaenssens.

Je leest ze hier.


02/06/2010: Projectoproep Cera: Deskundigheidsbevordering in Bijzondere Jeugdzorg
01/06/2010: Steunpunt Eigen-Kracht opgericht

Alba vzw richt samen met Campus Gelbergen vzw en Eigen Kracht Conferenties vzw een Steunpunt Eigen Kracht op. Dit Steunpunt zal Eigen Kracht Conferenties in gans Vlaanderen ondersteunen. Momenteel lopen er concrete projecten in Vlaams-Brabant en Limburg. Lees het geboortekaartje van het Steunpunt Eigen Kracht.


18/05/2010: FAKE Magazine nu te koop bij In Petto

In Petto presenteert zijn eerste glossy vol eerlijke fake. In FAKE Magazine staan interviews met Eddy Wally, Guy Swinnen en zijn jongens, en de beste Michael Jackson-impersonator ter wereld. Maar ook jongeren geven hun ongezouten mening over plastische chirurgie, Photoshop, tuning en celebrities.


FAKE Magazine gaat over identiteit, zelfbeeld, imago en de (spiegeling aan de) beeldcultuur. Het tijdschrift gaat vooral over de jongeren zelf, hoe zij in het leven staan en hoe zij aankijken tegen de grote buitenwereld waar ze steeds meer deel van uit gaan maken. FAKE Magazine is de ideale methodiek voor leraren en andere jeugdwerkers om te kunnen gebruiken voor discussies onder jongeren over onderwerpen die hen boeit.


12/05/2010: Voorstelling DVD "Herstel in beeld"

Ligand maakte een nieuwe voorstellings DVD over Herstelgericht Groepsoverleg. Ze nodigen u uit op de presentatie.

Klik hier voor de uitnodiging

Meer info in dit artikel


28/04/2010: Voorstelling Kenniscentrum kinderrechten op donderdag 20 mei

Het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi) is op 1 januari 2010 van start gegaan en heeft als algemene doelstelling de kennis over de rechten van het kind - voortgebracht door nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek - samen te brengen, toegankelijk te maken, te verspreiden en te stimuleren.


22/04/2010: Stimuleringspremie Cera voor voorzieningen uit de zorgsector

Cera wil 5 à 10 organisaties per provincie (Vlaanderen) steunen om aan de slag te gaan met de innovatiemeter. Daarom reikt Cera een stimuleringspremie uit aan die voorzieningen uit de zorgsector die deze innovatiemeter met minstens 9 personen uit de voorziening invullen. Aan de hand van het resultaat vragen zij dan om drie prioriteiten te formuleren om hierop te anticiperen. De voorzieningen kunnen 1000 euro premie in de wacht slepen.


22/04/2010: Welzijnsronde Jo Vandeurzen

CD&V trekt door Vlaanderen om met de actoren uit de welzijnssector te debatteren. Je krijgt de kans om te discussiëren met Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen, Vlaams fractieleider Ludwig Caluwé, Commissievoorzitter Welzijn Tom Dehaene en uw provinciale gedeputeerde.

Er is ook een werkgroep 'Bijzondere Jeugdzorg'.


21/04/2010: OSBJ en Informant presenteren... Trainingsdag Doelgericht werken

We willen wel doelgericht werken maar hoe formuleer je goede doelen?

Hoe concreet moet een doel zijn om SMART te zijn?

Beschrijf je dan echt de situatie zoals het er zal uitzien als het doel bereikt is?

Wat is een middel, een werkpunt, een actie en een doel?

Het zijn allemaal vragen waar we antwoord op krijgen in deze trainingsdag.

We gaan puur voor de formulering. Met een stukje theorie over SMART en andere handvatten om een doel te beoordelen op zijn vorm.

En vooral met veel oefenen en bijschaven van praktijkvoorbeelden.

De syllabus dient meteen als draaiboek om er in je eigen team mee aan de slag te gaan.


07/04/2010: Bijzondere subsidies voor intersectorale samenwerking en lokale netwerkvorming (VAPH)

Voorzieningen in de gehandicaptensector, organisaties uit andere sectoren, diensten van algemeen belang en netwerken van organisaties kunnen tot 1 mei een projectvoorstel indienen waarvoor zij subsidies kunnen ontvangen. Het aanbod moet minstens gericht zijn op één of meerdere deeldoelgroepen van personen met een handicap. Doelstelling zijn onder meer intersectorale samenwerking en lokale netwerkvorming.

Alle informatie vind je hier.


01/04/2010: Uitreiking Prijs Jeugdzorg in Minor Ndako

Jongerenwelzijn organiseert op 29 april 2010 de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg in de voorziening Minor Ndako.

Dit jaar staat de prijs in het teken van 'diversiteit', het actief betrekken van kansengroepen in onze hulpverlening.

Klik hier door naar het programma.


01/04/2010: ‘Handboek Integrale Jeugdhulp’ geactualiseerd

De vijfde aflevering van het losbladige Handboek integrale jeugdhulp is verschenen.


29/03/2010: Vorming 'Beroepsgeheim in de praktijk'

De OSBJ nodigt jullie uit voor de vorming ‘Het beroepsgeheim in de praktijk’

Jeugdhulpverleners in de Bijzondere Jeugdzorg zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Wat houdt dit precies in? Wat is het verschil tussen gezamenlijk en gedeeld beroepsgeheim? Hoe zit het met het beroepsgeheim van een consulent? Welke info mag ik mijn directeur doorgeven? Is er ook soms sprake van een spreekplicht?


22/03/2010: Studie offline jongeren en de digitale kloof

Dit document bevat het eindverslag van een onderzoek dat op vraag van de Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie door de Fondation Travail-Université (FTU) werd uitgevoerd, in het kader van het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof.

Dit onderzoek werd uitgevoerd bij jongeren die geen gebruik maken van het internet en jongeren die het internet slechts af en toe of zeer beperkt gebruiken, ook wel “offline” jongeren genoemd.

Het onderzoek spitst zich toe op jongeren van 16 tot 25 jaar, omdat jonge mensen net op die leeftijd, vlak na de adolescentie, een aantal scharniermomenten doormaken en geleidelijk meer te maken krijgen met alle mogelijke toepassingen van het internet in alle domeinen van het maatschappelijke leven. Het is ook op die leeftijd dat jongeren deelhebben aan een gezamenlijke e-cultuur en zich verzelfstandigen.


09/03/2010: Studiedag over druggebruik in het gezin (VAD en Druglijn)

In oktober 2008 organiseerde VAD/De DrugLijn voor de eerste keer een studiedag ‘(z)onder invloed’. Op vraag van ouders én begeleiders is deze studiedag het vervolg met een uitgebreider aanbod aan thema’s en sprekers.


09/03/2010: Ladda vzw maakt informatiefilmpje over BZW voor De Kerseboom

Ladda vzw (Expert in Jeugdcultuur) kreeg van BZW (Begeleid Zelfstandig Wonen) De Kerseboom de opdracht om een informatiefilmpje over hun werking te maken. Ladda maakte i.s.m. Leen Dewaele een reportage over 6 “Kerseboom” jongeren. Het format was simpel: kook een spaghetti voor jezelf. Tijdens het winkelen, koken en tafelen werden 2 kernvragen gesteld. Hoe ervaar(de) jij de begeleiding en wat zijn je nabije toekomstplannen?

U kan het filmpje hier bekijken.


01/03/2010: Oproep aan voorzieningen voor deelname aan focusgesprek over relaties en seksualiteit in de BJZ

Wie wil deelnemen aan een focusgesprek over relaties en seksualiteit van kinderen en jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg?

Jeugd en Seksualiteit vzw
is een informatie- en vormingsdienst voor kinderen, jongeren en hun begeleiders. De vzw vindt dat alle jongeren recht hebben op goede, correcte, toegankelijke informatie over relaties en seksualiteit op hun maat. Ze vertrekt vanuit de prettige en verrijkende kant van seksualiteit, zonder blind te zijn voor de risico’s. 


25/02/2010: Lees het jaarverslag van de OSBJ

Klik hier door naar 'Over de OSBJ'.

Daar vind je alle werkingsverslagen, nota's en rapporten van de OSBJ terug.


17/02/2010: Word fan van de OSBJ op Facebook

Heb jij een profiel op Facebook?

Zoek dan via pagina's op 'Ondersteuningsstructuur' en word fan van de OSBJ!

Op de Facebookpagina van de OSBJ lees je alles over onze vormingen, evenementen, aanbod. Je kan er ook reacties posten.


01/02/2010: Opiniebijdrage over gesloten opvang in 'De Morgen'

De Morgen publiceerde een opiniebijdrage van professor Johan Put en Stefaan Pleysier over de jeugdgevangenis in Tongeren, mede ondertekend door 14 leden van de werkgroep Jeugdsanctierecht, nl Min Berghmans, Jan Bosmans, prof. Jenneke Christiaens, Filip De Baets, Raf De Mulder, prof. Christian Eliaerts, Geert Decock, Marjan Detavernier, Bert Florizoone, Hilde Geudens, Eef Goedseels, prof. Rudi Roose, prof. Eugeen Verhellen en prof. Lode Walgrave.


29/01/2010: Rapport proefproject Multifunctionele Centra (MFC)

Het rapport waarin het proefproject 'Multifunctionele Centra (MFC)', doelstelling 3 van het Globaal Plan Jeugdzorg, gedurende de afgelopen twee jaar werd geëvalueerd, is nu beschikbaar op de website van Jongerenwelzijn.

Het rapport geeft de ervaringen van zeven initiatiefnemers uit de bijzondere jeugdzorg weer die zich engageerden om gedurende twee jaar het MFC-concept te implementeren. Hun ervaringen leidden tot een verfijning van het concept en de afbakening van de minimale organisatorische, juridische en financiële contouren voor de organisatie van een MFC.


25/01/2010: Federatie Pleegzorg wordt Pleegzorg Vlaanderen

De missie en opdrachten zijn niet gewijzigd. Ze blijven de koepel van de door de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten voor pleegzorg en ze blijven zich inzetten om pleegzorg op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten, ze blijven pleegzorg bekendmaken en ze blijven de werking van hun leden ondersteunen.


11/01/2010: Campagne participatieve basishouding (IJH)

'Verlies samende draad niet’ is een sensibliseringscampagne over een participatieve basishouding in de jeugdhulpverlening. Ze wil hulpverleners uitnodigen om stil te staan bij de eigen basishouding en ze als rode draad meenemen in de dagelijkse praktijk.


05/01/2010: Basisopleiding Begeleid zelfstandig wonen

In het najaar 2010 organiseert Informant opnieuw de basisopleiding 'BZW'.

Dit is een vorming voor alle begeleiders die werken in BZW via autonome diensten of via residentiële voorzieningen.

Meer info en inschrijven.


14/12/2009: Vlaamse Overheid investeert in training voor pleegouders

De VUB en de vzw Opvang krijgen bijna 900 000 euro voor een project ontwikkeling en uitvoering van een evidence-based trainingsprogramma voor pleegouders.


14/12/2009: Steunpunt Jeugd organiseert J(ong en) E(nergiek) T(oekomstcongres)

JET is een tweedaags congres over jeugd, de jeugdsector en jeugdbeleid en staat voor 'Jong en Energiek Toekomstcongres'. JET vindt plaats op 8 en 9 februari in HETPALEIS in Antwerpen.

Het congres moet een fijnere en duidelijkere rol voor het geïntegreerd jeugdbeleid in Vlaanderen definiëren en de jeugdsector (en andere sectoren) aanzetten om op een visionaire manier na te denken over nieuwe kansen voor kinderen en jongeren.

Meer info.


25/11/2009: Rapport samenwerkingsverbanden HCA
25/11/2009: Visie op jeugddelinquentie van de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming

Het rapport Jong en veelbelovend geeft de visie op jeugddelinquentie weer van de Nederlandse 'Raad voor de Kinderbescherming'.


04/11/2009: Provinciale infosessies voor ouders over Decreet Rechtspositie en de Jeugdhulp

Op 5 infoavonden winnen ouders inlichtingen in over de rechten van hun kind in de Jeugdhulp.

Een medewerkster van de Kinderrechtswinkel komt vertellen over haar ervaringen met het Decreet Rechtspositie en de Jeugdhulp.

Er wordt ook een ouder uitgenodigd met zowel ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg als met voorzieningen van het VAPH. Ze is ook lid van de Regionale Stuurgroep van IJH-Brussel en werkte mee aan de opmaak van het Decreet. Zij komt getuigen over haar ervaringen met het Decreet.

Er is ook een infomarkt waar ouders met vragen over de rechten van hun kind in de hulpverlening terecht kunnen bij verschillende betrokkenen die ze te woord staan, infomateriaal aanbieden en dit toelichten.

Ouders kunnen een panel persoonlijk aanspreken met al hun vragen over de rechten van hun kind in de Jeugdhulp. Lees meer.


27/10/2009: Beleidsverklaring Minister Vandeurzen

Uit de Beleidsverklaring van de Minister van Welzijn en Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, haalde de OSBJ informatie over de krachtlijnen van het beleid voor de (Bijzondere) Jeugdzorg.

Lees meer.


De volledige tekst zal binnenkort beschikbaar zijn op www.jovandeurzen.be, onder 'Wat'.


01/10/2009: Bijzondere beelden - het boek en de film

Bijzondere jeugdzorg: kinderen die in een instelling opgroeien, kleine crimineeltjes, mishandeling, uitbuiting, seksueel misbruik, verwaarlozing, verwenning … de beeldvorming liegt er niet om.

Kan daar nog iets goed van komen?

Bijzondere Jeugdzorg roept vaak heel wat vooroordelen op. Al te vaak moeten we vaststellen dat deze kinderen vereenzelvigd worden met de reden van hun verblijf. Het oude gezegde: “de appel valt niet ver van de boom”, wordt ongenuanceerd op hen toegepast.


24/09/2009: HCA West-Vlaanderen bestaat 10 jaar ...

De West-Vlaamse HCA-diensten bestaan inmiddels 10 jaar. Naar aanleiding van dit 10-jarig bestaan werden

de krachten gebundeld om dit niet ongemerkt te laten voorbijgaan. Met enige trots nodigen het Provinciebestuur en de HCA-diensten jullie uit op deze verjaardag. We stellen de werking voor aan de hand van een vijftal creatieve en interactieve workshops.

Klik hier door naar het programma.


03/09/2009: Prijs Jeugdzorg 2009

Het Agentschap Jongerenwelzijn organiseert ook dit jaar de uitreiking van de Prijs Jeugdzorg.


De editie 2009 staat volledig in het teken van: 'Diversiteit in en van de jeugdzorg: het actief betrekken van kansengroepen in onze hulpverlening'.


Klik hier door naar de oproep tot kandidaatstelling en het inschrijvingsformulier.


09/07/2009: Perspectief voor de OSBJ?!

Op 7 juli werd de OSBJ op de hoogte gesteld van de plannen van het IVA Jongerenwelzijn aangaande de ondersteuning van de sector en de financiële middelen voor de OSBJ in 2010. We willen u met dit bericht op de hoogte stellen van de plannen en de gevolgen voor de sector.


25/06/2009: Artikel over Stent in het tijdschrift Psyche

Stent - het project dat de OSBJ uitwerkt samen met Cera - loopt als een trein.

Stent wil de samenwerking tussen de Geestelijke Gezondheidszorg en de Bijzondere Jeugdzorg stimuleren.

Het tijdschrift Psyche vroeg aan stafmedewerker Linda Aerts om een artikel te schrijven over het project.

Dit is het mooie resultaat.

Alles over Stent lees je ook op www.stentproject.be


14/05/2009: Time-out en Hergo, een stand van zaken.

In het voorjaar van 2008 beslisten Minister Vandenbroucke en toenmalig Minister Vervotte tot de uitvoering van twee kortlopende onderzoeksprojecten over het thema time-out en hergo. De bevindingen van deze onderzoeken vormen de aanleiding tot een studienamiddag over time-outprojecten en hergo in het onderwijs en in de sector van de bijzondere jeugdbijstand.


28/04/2009: De OSBJ leest Perspektief!

Wat de OSBJ denkt/vindt/aanvult m.b.t. Perspektief! kan je hier downloaden.

Perspektief! is het beleidsplan dat minister Heeren deze lente voorlegde aan het Vlaams Parlement.

Perspektief! bevat verschillende aspecten die ons aansporen. Het plan geeft een richting aan die we mee willen inslaan en die ons doet warm lopen. Soms lezen we enkel een intentie om stappen te zetten en zijn we iets kritischer om vol enthousiasme mee te lopen.


16/03/2009: Het nieuwe decreet Bijzondere Jeugdbijstand is in werking getreden

Sinds 2 maart 2009 is het nieuwe decreet Bijzondere Jeugdbijstand in werking getreden, samen met het nieuw uitvoeringsbesluit over de werking van de Comité’s, Bemiddelingscommissie en Sociale Dienst Jeugdrechtbank. Op een nieuw erkenningsbesluit voor de private voorzieningen die gesubsidieerd worden om de hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand hard te maken, is het nog even wachten. Voor de nieuwe hulpverleningscategorieën HCA (herstelrechtelijke en constructieve afhandelingen) en CaH (Crisishulp aan Huis) is het dus nog even wachten op officiële normen.

Verstuur deze pagina