Steunpunt Jeugdhulp

FAQ en helpdesk

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


 

Hieronder vind je enkele van de meest gestelde vragen in verband met het registreren in Binc.

Vind je het antwoord op je probleem niet bij de FAQ of in de handleiding, dan kan je ons contacteren via binc@samvzw.be of telefonisch op 0491 61 47 68 (Wederik De Meersman).

Op maandag- en vrijdagnamiddag zijn we niet telefonisch te bereiken.
We trachten alle vragen binnen de 2 werkdagen te beantwoorden.

Met vragen over het gebruikersbeheer (socialezekerheid.be) kan je terecht bij Eranova:
contactcenter@eranova.fgov.be
 

Nieuwe Binc, nieuwe FAQ (veelgestelde vragen)

 

Je kan alle FAQ vragen over de nieuwe Binc  ook hier raadplegen.

 

° TIP - een handig overzicht van de beslissingen

Wil je een overzicht van de dossiers waar nog geen beslissing is geregistreerd? Of waar de einddatum is verstreken? Door te klikken op 'Beslis. > tot' worden alle dossiers gerangschikt op basis van de einddatum van de laatste beslissing. De dossiers zonder beslissing komen bovenaan te staan en vervolgens in chronologische volgorde. Zo heb je een handig overzicht van de dossiers waar iets moet bijgewerkt worden.
Natuurlijk kan je ook sorteren op andere kolommen voor een andere weergave.
Als dat niet handig is ... 

° Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan voor Binc?

Iedereen die gekend is binnen eHealth als 'aanmelder binnen een voorziening' voor INSISTO zal automatisch toegang hebben tot de nieuwe Binc.

Wil je nieuwe personeelsleden toevoegen, dan vind je hier de instructies.
 

° Ik kan wel aanmelden in Insisto, maar niet in Binc?

Hoogstwaarschijnlijk ben je geregistreerd als 'wachtlijstbeheerder'. Met deze rol kan je inderdaad inloggen voor Insisto, maar (nog) niet voor Binc. Je zal ook de rol 'aanmelder' moeten aanvinken in het gebruikersbeheer van eHealth. (zie vraag 1).
 

° Hoe vraag je een BIS nummer aan?

In principe heeft elke minderjarige een rijksregisternummer of een BIS-nummer. Wanneer een minderjarige zonder rijksregisternummer via de toegangspoort wordt aangemeld, heeft deze al een BIS-nummer. Wanneer een minderjarige zonder rijksregisternummer rechtstreeks wordt aangemeld in de organisatie, moet een BIS-nummer aangevraagd worden bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (via e-mail: Mark.Demol@ksz-bcss.fgov.be). (zie ook https://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/assets/docs/jeugdhulpaanbieders/itp/a-doc_tips.pdf >Identificatie).
 

° Wat betekent 'Startdatum lopend dossier'

Voor dossiers die reeds lopende zijn voor 1 januari 2015, geldt de afspraak dat de registratie start met de huidige lopende beslissing (op 1 januari 2015) en het huidige lopende effectieve hulpaanbod (schakeling). Om een zicht te krijgen op de totale begeleidingsduur van dossiers die reeds langer lopen in de voorziening, vragen we om voor deze dossiers ook de oorspronkelijke startdatum van het traject te registreren. Dit is een tijdelijke parameter.
Wanneer de begindatum van de lopende beslissing gelijk is aan de startdatum van het huidige dossier, dan hoef je de startdatum niet in te vullen.
 

° Wat is een beslissing

Ieder dossier kent één of meerdere jeugdhulpbeslissingen (JHB). Een jeugdhulpbeslissing is een beslissing tot jeugdhulp in de organisatie, met vermelding van de aanbevolen modules en met een begin- en einddatum. Dit is dus niet hetzelfde als de indicatiestelling.
De jeugdhulpbeslissing is afkomstig van de toegangspoort (jeugdhulpregie) of van de voorziening zelf indien het gaat om een uitsluitend rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod.

Een BINC dossier kan één of meerdere jeugdhulpbeslissingen bevatten. Een BINC dossier met een combinatie van RTJ en NRTJ beslissingen op verschillende tijdstippen is mogelijk. Er bestaat geen validatie tussen de verschillende jeugdhulpbeslissingen. Dit betekent dat jeugdhulpbeslissingen elkaar bijvoorbeeld kunnen overlappen in tijd.
Iedere JHB kent een begin- en einddatum. In principe worden deze data niet aangepast na het ingeven van de jeugdhulpbeslissing. Als de modulaire aanbeveling verandert, wordt een nieuwe beslissing ingevoerd.
 

° Wat is een schakeling?

Een schakeling in BINC is de registratie van het effectief gerealiseerde hulpaanbod. Elke wijziging in de effectief ingezette modules stelt een nieuwe schakeling voor. Een schakeling valt steeds onder een jeugdhulpbeslissing. Er zijn meerdere schakelingen mogelijk per jeugdhulpbeslissing.

Een schakeling wordt door de hulpaanbieder manueel geregistreerd en heeft een begin- en einddatum met één of meerdere goedgekeurde RTJ en/of NRTJ modules die actief zijn in de moduledatabank voor de organisatie .
In sommige gevallen zal er slechts 1 ‘schakeling’ volgen onder een jeugdhulpbeslissing en valt het effectief gerealiseerde hulpaanbod helemaal samen met de modulaire aanbeveling uit de jeugdhulpbeslissing (bv. bij crisishulp aan huis).
 

° Hoe registreer je een time-out of kortdurend crisisverblijf?

In het geval van time-out, blijft het Binc dossier in de 'zendende' voorziening gewoon lopen. Je hoeft dus ook geen nieuwe schakeling te maken. Het feit dat de jongere een tijdje niet in de voorziening verbleef, zal 'af te lezen' zijn in de benuttingscijfers.
De 'ontvangende' organisatie zal eveneens een Binc dossier moeten aanmaken. Door in het formulier Aanmelding het vakje Time Out aan te vinken, wordt begin- en eindregistratie echter niet meer verplicht. Het volstaat dus om 1 beslissing en 1 schakeling aan te maken.
 

Kortdurend Crisisverblijf wordt meestal georganiseerd binnen de organisatie en wordt dus geregistreerd in Binc als een schakeling. Sommige voorzieningen die niet over modules verblijf beschikken, werken samen met andere voorzieningen voor dit crisisverblijf (dit is steeds vastgelegd in een convenant met Jongerenwelzijn). In die gevallen wordt dezelfde werkwijze als bij time out gevolgd.

 

° Hoe registreer je een crisisopname voor het crisismeldpunt?

Ook voor opnames via de crisismeldpunten moet een Binc dossier worden aangemaakt. Op de fiche 'aanmelding' duid je aan dat het gaat om ‘RTJ’. Bij ‘aanmelder’ duid je het crisismeldpunt aan.
In het dossier van de jongere registreer je als beslissing en schakeling de module(s) van het crisisaanbod die van toepassing is. De begin- en eindregistratie wordt voor aanbod vanuit de crisismeldpunten ook geregistreerd. In het modulair kwartaal (beschikbaar vanaf eind maart 2015) registreren je de benutting voor deze modules.
In het registratiesysteem van de crisisnetwerken moet je voorlopig nog de begin- en einddatum van het crisisaanbod registreren om hun incentive te kunnen krijgen. Inhoudelijke gegevens halen we vanaf nu uit Binc.


° Hoe registreer je de combinatie van NRTJ en RTJ modules?

De toegangspoort zal in haar beslissing meestal enkel de NRTJ module(s) vermelden (bv. verblijf hoge frequentie). Dat wil echter niet zeggen dat je geen RTJ modules kan inzetten (in dit voorbeeld móet je bv. contextbegeleiding aanbieden).
In dergelijke gevallen registreer je de jeugdhulpbeslissing zoals je ze van de toegangspoort krijgt (met de NRTJ modules), maar geef je in de schakeling weer dat er ook RTJ modules worden ingezet. Je moet dus geen tweede beslissing aanmaken voor de RTJ modules.

° Registratie ondersteunende begeleiding

Voor 'externe' jongeren die gebruik maken van ondersteunende begeleiding in jullie voorziening, moet ook een Binc dossier aangemaakt worden, waarin ook de begin- en eindregistratie opgenomen is. Het zal voor sommige van deze cliënten (die bijvoorbeeld enkel een kort ervaringstraject krijgen) niet zo eenvoudig zijn om alle gegevens voor de beginregistratie te bevragen en te registreren. Het is mogelijk om dan ‘onbekend’ in te vullen, maar dit heeft als gevolg dat we over de doelgroep van de module ondersteunende begeleiding weinig info zullen hebben ...
Voor jongeren van Cano-afdelingen kan bij de beslissing en eerste schakeling onmiddellijk ondersteunende begeleiding toegevoegd worden.

De registratie van de ‘dagdelen’ ondersteunende begeleiding kan momenteel op cliëntniveau en op organisatieniveau, nog niet op het niveau van de verschillende soorten aanbod (KET, time out, ontheming, …). Dit zal normaal gezien binnenkort toegevoegd worden aan BINC. Wel is er al een mogelijkheid om bepaalde niet-cliëntgebonden activiteiten te registreren. De manier waarop de activiteiten vertaald kunnen worden in dagdelen staat vermeld in de communicatie die begin 2014 opgestuurd werd naar de organisaties.

 
° De gegevens in het scherm 'cliëntcontext' zijn niet meer correct. Mag ik die aanpassen?

Het scherm ‘contextgegevens’ is een onderdeel van de bredere toepassing DoMinO. Iedereen die in Domino werkt (dus nu ook de Bincers) kan deze gegevens actualiseren. Dit is voor Binc geen must (want vormt geen onderdeel van het Binc dossier en heeft daar dus geen impact op), maar je mag dit wel doen.
Let er wel op dat je geen gegevens wist die voor jou misschien niet relevant zijn, maar wel voor een andere gebruiker.

 

° Moeten broers/zussen die ook gebruik maken van het aanbod Dagbegeleiding in groep (RTJ) ook een Binc dossier krijgen?

Ja, elke jongere voor wie de module dagbegeleiding in groep geactiveerd wordt, moet geregistreerd worden in BINC, en telt mee voor de bezetting. We gaan er vanuit dat dagbegeleiding in groep meer is dan opvang en dat er dus pedagogische doelstelling worden bepaald, ook voor de broers en zussen. De module contextbegeleiding moet niet worden aangevinkt als deze al voor een andere broer of zus in het gezin is aangeduid.

° Welke typemodules hebben impact op de kinderbijslag?

Het betreft de typemodules

  • kamertraining,
  • verblijf voor minderjarigen, lage en hoge frequentie
  • verblijf in functie van diagnostiek
  • contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (-18-jarigen)

Elke vrijdag worden alle schakelingen waar deze modules worden aan- of afgevinkt verwerkt en bezorgd aan het kinderbijslagfonds.

 

° Kan ik een dossier verwijderen?

Openstaande dossier kunnen verwijderd worden. Daarvoor moet je wel eerst alle schakelingen en beslissingen verwijderen. Vervolgens klik je op het rode kruisje naast de 'dossier status balk'.

Aangezien een afgelsoten dossier steeds minsten een schakeling moet bevatten, kan je deze dossiers niet verwijderen.
 

° Hoe sluit je een dossier af?

Als een begeleiding stopt, moet je eerst en vooral de einddatum ingeven in de laatste schakeling. De beslissing hoeft niet aangepast te worden.
Vervolgens vul je alle verplichte parameters bij begin- en eindregistratie in, en kan je het dossier afsluiten (met de knop'afsluiten dossier').
Het dossier verhuist nu naar ‘afgesloten dossiers’ in het overzicht. Het is nog steeds wijzigbaar, maar je kan geen beslissingen of schakelingen meer toevoegen.

 

​° Wanneer duid je aan ‘Zwaartepunt van het verblijf ligt in een andere sector’?

Je duidt dit vinkje in de schakeling aan wanneer de kinderbijslag voor deze jongere niet geregeld wordt binnen Jongerenwelzijn. Bijvoorbeeld wanneer voor een jongere de module Verblijf (lage frequentie) wordt ingezet in uw voorziening en de jongere verblijft grotendeels in een VAPH-voorziening, dan zal de kinderbijslag daar geregeld worden en duid je het vinkje aan. 
Je duidt het vinkje echter NIET aan wanneer de jongere bijvoorbeeld gedeeltelijk in de psychiatrie verblijft en je als voorziening de kosten hiervan draagt (al dan niet met een aanvraagdossier voor bijzondere kosten). In deze situatie wordt de kinderbijslag wel geregeld binnen Jongerenwelzijn.

Met andere woorden, door het aanvinken van het vakje 'Zwaartepunt verblijf ligt in een andere sector' geef je aan dat de gegevens van de schakeling niet moeten doorstromen naar Jongerenwelzijn in functie van de kinderbijslagregeling. Let dus goed op wanneer je dit aanduidt. 

FAQ Binc-HCA

° Hoe moet ik inloggen in Binc? 
° Waarom kan ik niet inloggen in Binc?
° Wat zijn de verschillende gebruikersprofielen?
° Hoe maak ik een dossier manueel aan (niet vanuit DoMinO)?
° Hoe kan ik een dossier toewijzen aan een andere begeleider?
° Hoe zit het met de privacy van de jongere en de gebruikers?
° Wat moeten jongeren en gezinnen weten over Binc?
 


° Hoe moet ik inloggen in Binc?


U kunt zich inloggen in Binc via een federaal token of een elektronische identiteitskaart. Meer informatie over het federale token en de elektronische identiteitskaart staat in onderstaande links. Let op: met inloggegevens van de website van de Sociale Zekerheid kan niet worden ingelogd op Binc. Voor inloggen in Binc is enkel het federale token of de elektronische identiteitskaart vereist.
Nadat je bent ingelogd, kies je voor 'Identificatie als lid van een organisatie'. Vervolgens selecteer je de voorziening waarvoor je wil registreren (niet de onderneming). Let op: als de naam van de voorziening in het grijs staat, heb je deze nog niet geselecteerd. Tenslotte klik je op OK.
° Waarom kan ik niet inloggen in Binc?


Veel inlogproblemen in Binc worden veroorzaakt doordat er (kleine) stappen in het gebruikersbeheer (www.socialsecurity.be) onjuist worden ingevuld of vergeten. De meest voorkomende oplossingen voor het gebruikersbeheer op een rijtje:

  • Is de gebruiker gelinkt aan de juiste subafdeling? Gebruikers die enkel gelinkt zijn aan de organisatie (vzw) krijgen geen toegang tot Binc.
  • Is er aangevinkt dat u toegang heeft tot de beveiligde toepassing 'Begeleiding in Cijfers'?
  • Is bij 'functies en verantwoordelijkheden hiërarchie' (rechter menu) aangevinkt of u Binc registratieverantwoordeiljke of Binc hulpverlener bent?

 

° Wat zijn de verschillende gebruikersprofielen?

Er zijn drie verschillende gebruikersprofielen, elk met zijn eigen rechten:
De registratieverantwoordelijken. Zij kunnen:
• Een dossier aanmaken 
• Een dossier toewijzen aan een hulpverlener
• Dossierrapporten opvragen 
• Overzichtsrapporten opvragen

De hulpverleners. Zij kunnen:
• Dossiers die aan hen zijn toegewezen invullen en raadplegen
• Overzichtsrapporten opvragen

Tenslotte is er ook nog een profiel voor Steunpunt Jeugdhulp en IVA Jongerenwelzijn dat bedoeld is om het systeem te beheren en anonieme rapporten aan te maken.


° Hoe maak ik een dossier manueel aan (niet vanuit DoMinO)?


In de nieuwe versie van Binc kan je de gegevens van de jongere ophalen uit de kruispuntbank. Op deze manier ben je zeker van de juiste schrijfwijze van de naam en krijg je ook het domicilie-adres. Wanneer je een dossier manueel wilt aanmaken, verschijnt er dus eerst een opzoekingsvenster. Je vult de naam en de geboortedatum van de jongere in en klikt op 'Ga verder'. Onderaan verschijnt dan het resultaat van de opzoeking. Door op de naam te klikken open je het venster waar je de overige gegevens kan invullen die nodig zijn om een dossier aan te maken.
Als er geen resultaat wordt gevonden op de kruispuntbank, krijg je een link om je dossier aan te maken zonder rijksregisternummer.


° Hoe kan ik een dossier toewijzen aan een andere begeleider?


- Klik in het hoofdmenu op 'Dossier Toewijzen'
- Bij 'status dossier' kies je voor 'Toegewezen dossiers'. Klik op de knop 'Filteren'
- Klik op het actie-icoontje achter het dossier dat je opnieuw wilt toewijzen
- Selecteer een of meerdere hulpverleners en één afdeling
- Klik op de knop 'Bewaren'.


° Hoe zit het met de privacy van de jongere en de gebruikers?


Waarom maakt BINC gebruik van het e-healthplatform? Wie kan gegevens raadplegen van BINC ? Waarom moeten de gebruikers inloggen via token of identiteitskaart?
Alle antwoorden vind je in dit document.


° Wat moeten jongeren en gezinnen weten over Binc?


Sommige voorzieningen hebben Binc reeds opgenomen in hun communicatie naar de jongeren en de gezinnen. Maar wat moeten zij precies weten over Binc? In dit document geven we een eerste aanzet en wat achtergrondinformatie voor de begeleiders.

Top


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina