Steunpunt Jeugdhulp

Over de Jeugdhulp

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

De jeugdhulp in Vlaanderen is niet zo makkelijk te doorgronden. Er zijn immers verschillende sectoren betrokken. De Vlaamse sectoren worden gevat in de Integrale Jeugdhulp. De federale sectoren, zoals kinder- en jeugdpsychiatrie en gezondheidszorg, horen hier echter niet bij. Voor ons als Steunpunt Jeugdhulp tellen zij uiteraard wel mee.

Integrale Jeugdhulp

Het jeugdhulpaanbod in Vlaanderen is erg divers. Het varieert van een laagdrempelig, weinig ingrijpend, kortdurend en rechtstreeks toegankelijk aanbod tot een erg intensieve, ingrijpende en niet zomaar op vraag van de cliënt toegankelijke hulpverlening. Die jeugdhulp wordt in belangrijke mate georganiseerd door zeven verschillende sectoren:
Agentschap Jongerenwelzijn, Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Kind en Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg (worden ondergebracht bij Jongerenwelzijn) en het Vlaams Agentschap voor Personen met het Handicap.

De intersectorale toegangspoort (ITP)

Op 1 maart 2014 werd de intersectorale toegangspoort (ITP) en de hervorming van het jeugdhulplandschap die ermee gepaard gaat, een feit.

De intersectorale toegangspoort beslist over de toegang tot alle niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De toegangspoort wordt provinciaal georganiseerd en bestaat uit twee onafhankelijk werkende teams: een team indicatiestelling en een team jeugdhulpregie.

Vorming Jeugdhulp

Steunpunt Jeugdhulp kreeg de opdracht om, in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, het Steunpunt Expertisenetwerken en de Permanente OndersteuningsCellen van de CLB's, een intersectoraal vormings- en trainingsaanbod uit te werken dat jeugdhulpverleners in staat moet stellen om hun opdrachten op te nemen in het vernieuwde jeugdhulplandschap. Dit programma werd half november 2013 opgestart.


Verstuur deze pagina