Steunpunt Jeugdhulp

(Inter)nationaal erkende methodieken

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Onderstaande methodieken worden niet gepresenteerd als 'goedgekeurd door het Steunpunt Jeugdhulp'. Het is eerder een verspreiding en kennisdeling van materiaal dat actief wordt ingezet in de jeugdhulpverlening.

LSCI: Life Space Crisis Intervention is een therapeutische, verbale interventiemethodiek voor jongeren in crisis. Deze crisis wordt positief benaderd en gebruikt om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Voor meer informatie kan gekeken worden op www.lsci.org.

STOP 4-7: Samen sterker Terug Op Pad is een trainingsprogramma dat wordt gebruikt bij kinderen van 4 tot 7 jaar die ernstige gedragsproblemen vertonen. Deze training is voor kinderen, maar kan ook gevolgd worden door ouders, leerkrachten en andere betrokken personen (multi-modale aanpak). Voor meer informatie kan er gekeken worden op http://www.stop4-7.nl. Er is ook een handboek ter beschikking van dit programma: www.vbjk.be/nl/publicaties/samen-sterker-terug-op-pad.

SIB-M: Slachtoffer In Beeld- Minderjarige is een vormingsprogramma dat een misdrijf bekijkt als een conflictsituatie waar verschillende partijen bij betrokken zijn: dader, slachtoffer en hun achterban en de samenleving. Dit programma richt zich op jongeren die ernstige feiten (diefstal, inbraak, bedreiging, overval, gijzeling enz.) gepleegd hebben en weinig bewustzijn tonen voor hun slachtoffer. Voor de brochure over SIB-M kan men terecht op www.steunpunt.be

Rots en Water: Dit is een weerbaarheidsprogramma dat samengaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (zelfvertrouwen, zelfbeheersing, integriteit enz.) Voor meer informatie: www.rotsenwater.nl.

Eigen krachtconferentie
: Hier komen familie, vrienden, buren enz bij elkaar om samen een plan te bedenken en iemand te ondersteunen. Vaak gaat dit rond opvoeden en opgroeien. Men gaat samen op zoek naar de krachten die iedereen heeft en kijkt of en welke professionele hulp op zijn plaats zou zijn. Voor meer informatie kan men terecht op www.eigen-kracht.be/r/EKC. Greet Raets begeleidde dit project in 2011 (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk).

MST: Multi Systeem Therapie is een intensieve, ambulante behandelingsmethode waarbij de MST-begeleider het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt en vanuit het MST-team 24u permanentie wordt voorzien. Daarnaast zijn er contacten met de bredere context zoals familielid, buren, leerkracht, consulent…
De behandeling is integraal en richt zich op alle risicofactoren in de diverse systemen waarvan de jongere deel uit maakt: gezin, familie, buurt, school, vrienden.
MST is een evidence-based programma dat betekent dat het gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten van wat werkt en wat niet. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat MST de recidive van ernstige delicten en probleemgedrag van de jongeren vermindert, het functioneren en de opvoedingscompetenties van de gezinnen van deze jongeren verbetert en een afname laat zien in uithuisplaatsingen.
Meer informatie vind je hier. In Vlaanderen kan je terecht bij de vzw Emmaus voor meer info.

Sociale vaardigheidstraining volgens het competentiemodel
: De basisgedachte is dat jongeren in de problemen komen doordat de balans tussen ontwikkelingstaken en vaardigheden uit evenwicht is. Door hen nieuwe vaardigheden aan te leren of bestaande vaardigheden uit te breiden, kan het evenwicht hersteld worden. Voor meer informatie kan er gekeken worden op www.piresearch.nl/files/111/downloadversie+tools4u.pdf.

No Blame methode, aanpak bij pesten: Deze methodiek richt zich niet op een sanctionerende aanpak van pestgedrag. Men werkt veelal probleemoplossend door het inschakelen van groepsdynamische processen.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina