Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Algemene databanken

www.nji.nl: De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat methodieken en programma's om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners.

www.nji.nl/eCache/DEF/1/25/552.html: welke interventie(s) zijn werkzaam bij bepaalde problematieken?
www.nji.nl/eCache/DEF/1/07/653.html: schema rond de verhouding tussen evidence-based practice en practice-based evidence.
 

www.movisie.nl: Databank Effectieve sociale interventies. In de sociale sector zijn veel methoden ontwikkeld om sociale problemen slagvaardig aan te pakken. In deze databank kan beschikbare informatie gevonden worden over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van gangbare methoden bij elkaar.

Databanken voor bepaalde doelgroepen of rond bepaalde thema’s

www.methodieken.nl: De site biedt een catalogus aan methodieken en methodische werkvormen of benaderingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

www.vormen.org/educatie/index.htm en www.vormen.org/educatie/Jeugdwerk.html: Vormen vzw ontwikkelde een heleboel vernieuwende, inspirerende methodieken om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan rond mensenrechten en kinderrechten tijdens de lessen.

www.expoo.be/oo-beeld/methodieken: EXPOO (expertisecentrum opvoedingsondersteuning) startte in 2010 met twee methodiek ontwikkelingskringen. Er bestaan verschillende methodieken en werkvormen om ouders en opvoedingsverantwoordelijken te ondersteunen bij het opvoeden.

www.kekidatabank.be: De instrumentendatabank bevat juridische instrumenten en de belangrijkste beleidsdocumenten over kinderrechten op Vlaams, federaal, regionaal en internationaal niveau. De databank werd gelanceerd op 20 november 2011, als de bijdrage van KeKi tot de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag.

www.senvzw.be: Steunpunt Expertise Netwerken wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling rond het functioneren van de personen met een handicap (personen met autisme, personen met een visuele beperking, personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en personen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen). Er wordt de focus gelegd op expertiseontwikkeling en -verspreiding.

www.steunpuntjeugd.be: In deze databank vind je honderden methodieken verzameld door verschillende jeugdwerkorganisaties. Onmisbaar voor een leuke en gevarieerde (kader)vormingsactiviteit.
 


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina