Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Herstelgericht werken valt niet samen met het toepassen van methodieken maar vooral met het zich eigen maken van een basisingesteldheid. Die verwerf je niet van vandaag op morgen en vereist regelmatige reflectie op het eigen handelen.

Ook op organisatorisch vlak moeten er afspraken gemaakt worden. Wie kan een herstelgesprek leiden? Wanneer kan een herstelgesprek doorgaan en wie beslist dit? Hoe gebeurt de opvolging?… We stelden hiervoor een checklist op die kan gebruikt worden om na te gaan wat er kan veranderd worden aan de huidige procedures na een incident.

Daarnaast kan je ook enkele vaardigheden inoefenen om een herstelgesprek te leiden. We geven hiervoor een gespreksleidraad mee die je kan helpen om het gesprek te structureren en om te blijven focussen op de gevolgen van de feiten en op het herstel. Ook de herstelkaartjes die werden ontworpen door KPC-groep uit Nederland zijn hierbij handig.

Via rollenspelen kan je je deze vaardigheden eigen maken. Klik op rollenspel voor tips bij de begeleiding.
Enkele tips :
  • Geef de mensen een theoretische basis over herstelrecht en herstelgerichte methodieken. Hiervoor stellen we je enkele achtergrondteksten ter beschikking. (zie hieronder)
  • Laat mensen brainstormen over hoe dit in hun organisatie kan gehanteerd worden en wat de struikelblokken zijn. Sta daarbij open voor kritische geluiden en twijfels.
  • Neem een concrete casus en ga aan de hand van de bijgevoegde ‘checklist’ na wat er moet gebeuren om in een dergelijke casus meer herstelgericht te werken.
  • Doe rollenspelen aan de hand van eigen casussen.Geef ruimte voor reflectie (bijvoorbeeld aan de hand van de stellingen)

Als je nood hebt aan meer begeleiding bij dit proces kan je ook beroep doen op het Steunpunt Jeugdhulp voor:
  • coaching bij casusoverleg (intervisie)
  • de organisatie van reflectiemomenten
  • om feedback te geven bij het uitwerken van meer herstelgerichte procedures.
  • organisatie van intervisie of uitwisseling tussen verschillende voorzieningen om van elkaar te leren.
Je kan ook terecht bij Ligand voor vormingen in herstelgericht groepsoverleg.
 
Achtergrondinfo:
- Herstelrecht in de justitiële context: Ontstaan van herstelrecht en herstelgerichte praktijken in Vlaanderen Beschrijving van de bemiddeling en hergo als methodiek.
- Herstelrecht in pedagogische context: opportuniteiten en valkuilen. Onderscheid tussen begeleiden,sanctioneren en herstellen.
 

Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina