Steunpunt Jeugdhulp

E-zine Steunpunt Jeugdhulp februari 2014 - Participatie!

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA


In dit e-zine:

 

Participatie staat dit jaar hoog op de agenda. Het is één van de krachtlijnen van Integrale Jeugdhulp en ook Zorginspectie zal dit jaar extra aandacht besteden aan dit thema, o.a. door rechtstreeks in gesprek te gaan met jongeren uit de voorzieningen. Meer info hierover vind je op de website van Zorginspectie.

In dit thema e-zine laten we dan ook graag de provinciale initiatieven voor ouder- en jongerenparticipatie aan het woord.

JOPLim

JOPLim staat voor Jongeren- en OuderParticipatie Jeugdzorg Limburg. Met dit project wil jeugdzorg Limburg actief samenwerken met jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met ervaring in de jeugdzorg. Dit alles om te komen tot een jeugdzorg - van morgen - meer op maat van ouders en jongeren.

www.joplim.be

POPANT

POPANT (Project Ouderparticipatie Provincie Antwerpen) is een provinciale werking voor ouders die in aanraking komen met de Bijzondere Jeugdzorg. Het hoofddoel is om participatie van ouders in de hulpverlening te vergroten. POPANT doet dit voorzieningoverschrijdend via individuele bevragingen en groepsbijeenkomsten. Parallel is er een hulpverlenersgroep werkzaam (hulpverleners vanuit de Bijzondere Jeugdzorg en consulenten) die op geregelde basis in dialoog gaat met ouders over de thema’s die in de oudergroepen besproken worden. POPANT probeert deze ervaringen in de vorm van adviezen via overlegorganen door te geven aan het beleid.

www.popant.be

ROPPOV

Roppov staat voor Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen. De werking richt zich naar ouders van jongeren die begeleid worden in de Bijzondere Jeugdbijstand, en naar professionelen in de Bijzondere Jeugdbijstand Oost-Vlaanderen.
Vzw Roppov wil de stem van ouders een plaats geven binnen de Bijzondere Jeugdbijstand in Vlaanderen. Daarnaast wil Roppov informatie verspreiden en uitwisseling stimuleren in functie van het participatief werken met ouders. Roppov is dan ook het aanspreekpunt voor hulpverleners en overheden op zoek naar standpunten van ouders over allerlei hulpverleningsthema’s.

www.roppov.be

Cachet

Vzw Cachet is een groeiend netwerk van jonge vrijwilligers vanuit heel Vlaanderen die iets positiefs willen doen met hun ervaringen in de jeugdhulp. Cachet gaat een constructieve dialoog aan met alle partners (hulpverleners, beleid, onderwijs, media,…) en ijvert er voor dat de jeugdhulp van morgen beter is aangepast aan de noden van kinderen en jongeren die ermee in aanraking komen. Cachet zet zich in voor - en denkt mee na over een hulpverlening waarin participatie van kinderen en jongeren een belangrijke plaats inneemt.

www.cachetvzw.be

Participatie in pleegzorg

Op zaterdag 1 februari 2014 overhandigde de werkgroep ‘participatie in pleegzorg’ haar visietekst aan de directies van de 5 provinciale diensten voor pleegzorg en aan de medewerkers van het Agentschap Jongerenwelzijn en het kabinet Vandeurzen. Op dit formele startmoment nodigde de werkgroep de diensten uit om vorm te geven aan de decretaal bepaalde participatieraden uitgaand van de in overleg uitgewerkte principes. Alle materiaal is digitaal te raadplegen op de website van de Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen.

www.pleegouders.be

Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp

Enkele thuisbegeleidingsdiensten, ondersteund door Steunpunt Jeugdhulp, hebben zich de afgelopen jaren gebogen over het thema tevredenheidsmeting en cliëntenfeedback. Dit resulteerde in het boek “Werken met cliëntenfeedback in de jeugdhulp” (uitgeverij Acco) dat volgende maand beschikbaar zal zijn.

Op 22 mei wordt dit boek voorgesteld op een studievoormiddag. Noteer alvast deze datum en hou de kalender van Steunpunt Jeugdhulp in het oog.


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina