Steunpunt Jeugdhulp

Historiek (offline)

nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Integrale Jeugdhulp is een beleidsproces dat de Vlaamse jeugdhulp wil optimaliseren. Daartoe reikt Integrale Jeugdhulp het jeugdhulpbeleid een aantal instrumenten aan die elk een vorm van samenwerking installeren tussen de verschillende sectoren die jeugdhulp organiseren.
 

In 2001 gestart als een pilootproject in drie Vlaamse regio’s, opereert Integrale Jeugdhulp sedert 2005 in heel Vlaanderen en Brussel en op meerdere beleidsniveaus.

Op het Vlaamse niveau worden de zes sectoren sedert 2005 aangestuurd door één centraal Managementcomité voor de Integrale Jeugdhulp. Dat Managementcomité verenigt alle sectorale besturen. Daarnaast is er ook een intersectorale Adviesraad voor de Integrale Jeugdhulp. Die vertegenwoordigt het werkveld en de cliënten en brengt rechtstreeks bij de Minister advies uit.

Via deze nieuwe beleidsorganen werd de voorbije jaren al begonnen met de implementatie van een nieuwe rechtspositie van de minderjarige cliënt. Daardoor heeft die minderjarige voortaan steeds dezelfde cliëntenrechten, in welke sector hij zich ook bevindt. Tegelijk gaven Managementcomité en Adviesraad het startschot voor een intersectoraal uniforme modulering. Die brengt alle hulpverleningsmogelijkheden in Vlaanderen voor het eerst op een vergelijkbare manier in kaart. Uiteraard vergemakkelijkt zo’n intersectoraal overzicht de realisatie van andere, vaak regionale facetten van Integrale Jeugdhulp.

Want net als op het centrale niveau wordt ook in het Brusselse Gewest en in iedere Vlaamse provincie afzonderlijk het beleid van de verschillende sectoren samengebracht. Dat gebeurt in Regionale Stuurgroepen. Iedere Regionale Stuurgroep heeft als opdracht een aantal structuren en instrumenten voor samenwerking en afstemming zo goed mogelijk in de specifieke context van haar regio in te planten. In iedere regio worden vandaag bijvoorbeeld intersectorale netwerken gevormd, zowel voor gewone als voor crisishulp, die de toegang tot en de dispatching binnen de jeugdhulp eenvoudiger en doeltreffender moeten maken.

Het sluitstuk van deze belangrijke hervorming was het omvormen van de bestaande, sectorale toegangspoorten tot meer ingrijpende jeugdhulp tot één intersectorale toegangspoort (maart 2014). Zo wordt de hele niet-rechtstreeks toegankelijke hulp bereikbaar via één en dezelfde procedure. En ook de wijze waarop in de jeugdhulp wordt omgegaan met situaties waarin vrijwillige hulpverlening alleen misschien niet voldoende is, wordt opnieuw en nu op intersectorale leest geschoeid.

Meer info: www.jeugdhulp.be


Druk deze pagina af
Verstuur deze pagina