Steunpunt Jeugdhulp
nog niet geregistreerd? - wachtwoord vergeten?

Zoeken | sitemap

Nieuwsbrief | schrijf uit

Lees alles over het
nieuwe registratiesysteem
 

Registreer in BINC

Registreer in Binc-HCA

Inspiratieboek voor protocollen, voor wie werkt met kinderen en jongeren

Georges Billen  (2012)
Uitgeverij: Kluwer

Inspiratieboek voor protocollen, voor wie werkt met kinderen en jongeren

Seksuele intimidatie, pestgedrag, drugsgebruik, een plots overlijden, spijbelen maar ook levenbedreigende situaties zoals brand, intoxicatie …

Iedereen die professioneel betrokken is bij kinderopvang, jeugdwerking, jeugdzorg en onderwijs wordt wel eens geconfronteerd met dit soort crisissituaties: calamiteiten die zich kenmerken door factoren van onzekerheid en onvoorspelbaarheid. Van de directie, leidinggevende, leerkracht of begeleider wordt verwacht dat ze op zulke crisismomenten goed overwogen, professioneel en eenduidig zullen handelen.

Vaak wordt er op zo’n momenten kostbare tijd verloren omdat er vooraf geen sluitende afspraken gemaakt werden rond communicatie, taakverdeling, to do’s. Erger wordt het wanneer door gebrek aan ervaring in dergelijke uitzonderlijke situaties, verkeerde beslissingen worden genomen.

Dit boek reikt structuren aan die inspirerend werken bij het vooraf opstellen van concrete procedures om professioneel, eenduidig en adequaat te kunnen reageren in dergelijke crisissituaties.

Recensie Steunpunt Jeugdhulp:

Het boek wil een bundeling geven van mogelijke protocollen, die jeugdorganisaties moeten ondersteunen in crisissituaties en bij calamiteiten.

Het beoogde doel is de situatie op een gestructureerde en adequate wijze onder controle te krijgen/houden. Organisaties kunnen zich, volgens de auteur, door zijn boek laten inspireren en desgewenst stukken overnemen in hun beleid.
Deze doelstelling wordt omlijnd door de flaptekst en de inleiding. De daarop volgende “draaiboeken” doen -spijtig genoeg - meer dan dat en gooien diverse inhouden op een hoopje. Vaak zien we een vermenging tussen de protocollen/draaiboeken en pedagogisch interveniëren (bv p. 156 omgaan met faalangst), ontwikkelen van visie (bv. p. 132 houding van het personeel tegenover kinderen/jongeren), vorming en opleiding van personeel (bv. p. 135 gesprek met ouders), zelfevaluatie van de voorziening, tevredenheidsmeting (bv. p. 141), observatielijsten, regels en afspraken, enz. De inhoud verbreedt en drijft af van het vooropgestelde doel: hoe reageren bij crisis. Derhalve wordt de inhoud ook moeilijker toepasbaar en minder relevant. De protocollen die wel binnen de definitie vallen zijn concreet, goed uitgewerkt, hanteerbaar en richtingbiedend.

Aan welke behoefte(n) wilde de auteur tegemoet komen? Het antwoord lijkt diffuus.
Het boek is niet op een doordachte wijze gestructureerd. Onderwerpen lijken willekeurig ondergebracht onder ‘een’ titel. Als dusdanig biedt het dan ook geen houvast.
Elke jeugdhulpvoorziening heeft nood aan een doorleefd intern proces om het eigen crisisbeleid vorm te geven. Handboeken kunnen hierin een rol spelen door de verschillende invalshoeken op een rijtje te zetten.
Dit boek is helaas een gemiste kans.
 

<< Terug